Tuesday, May 12, 2015

Free Hepatitis Testing on May 19, 2015

Dear Community Leader,

My name is Nancy Ngoc Hoang, and I am the Community Outreach Coordinator from the Asian Liver Center at Stanford School of Medicine. 

For Hepatitis Testing Day on May 19, 2015, we will be hosting a free hepatitis B screening (testing) for the Vietnamese Community at Grand Century Mall in San Jose. 

At the event, we will be giving away free gifts, sandwiches, and clothes.

We would really appreciate it if you could please help us by announcing this community event on your blog. Everything will be free.

Thank you for your help. 

Sincerely, 

Xin chào,

Tên tôi là Nancy Ngọc Hoàng, và tôi là Community Outreach Coordinator từ Trung Tâm Gan Á Châu tại Trường Y Khoa Stanford.

Cho Ngày Thử Nghiệm Viêm Gan vào ngày 19 tháng 5 năm 2015, chúng tôi sẽ tổ chức thử nghiệm viêm gan B miễn phí cho cộng đồng người Việt Nam ở Grand Century Mall tại San Jose.

Chúng tôi còn có tặng quà, bánh mì và quần áo miễn phí.

Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn có thể vui lòng giúp chúng tôi bằng cách thông báo sự kiện cộng đồng này trên blog phát thanh của bạn. Tất cả mọi thứ đều miễn phí.

Xin cam on.

Trân trọng,

-- 
Nancy Ngoc Hoang, MPH 

STANFORD UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE 
ASIAN LIVER CENTER 
Community Health Outreach Coordinator 
780 Welch Road, CJ130 
Palo Alto, CA 94304 
liver.stanford.edu 

T: 408-326-9354 

No comments:

Unofficial Election Results

 San Jose City Council, D7   Precincts Reporting:  100% Tam Nguyen                        31.85%       2,275  Maya Esparza             ...