Friday, June 16, 2017

19-6, Vietnamese National Armed Forces Day Honor

This is a resolution passed recently by the California State Senate to honor Vietnamese soldiers and their contribution in the war against the communist.    Before the Fall of South Vietnam in 1975, June 19 was the Vietnamese National Armed Forces Day to honor the soldiers and their service to South Vietnam.

Only the Vietnamese version was released from the Office of State Senator Janet Nguyen. 
  


FOR IMMEDIATE RELEASE Contact: Diana Moreno
June 15, 2017 (714) 741-1034

 Thưng Ngh  Janet Nguyễn  Thượng Vin Tiểu Bang California vinh
danh Cu Quân Nhân VNCH
(Garden Grove, CA)  Trong tinh thần tri ơn đối với nhng s hy sinh ca các cu chiến sĩ VNCH, Thưng Ngh Sĩ Janet Nguyn xin trân trọng thông báo Thưng Viện Tiểu Bang California vừa thông qua Nghị Luật SCR 61. Nghị Luật này do Thưng Nghị  Janet Nguyễn  tác giả để vinh danh  k niệm Ngày 19, Tháng Sáu là Ngày Quân Lực VNCH, trong Tiểu Bang California.

“Sự chn lựa đc biệ
này là đ tỏ lòng kính trọng  ghi ơn các Cựu Quân Nhân VNCH đã chiến đu can đảm cùng với các Chiến sĩ Hoa K đ bảo vệ T Do  Dân Ch cho ngưi dân
trong cuộc chiến Việt Nam,” Thưng Nghị  Janet Nguyễn phát biểu.   

“Tôi rt hân hạnh  đưc sự ng h của các đồng viện tại Thưng Viện trong vic thông qua ngh lut này đ vinh danh
Ngày 19, Tháng Sáu là ngày mà toàn thể cư dân California ng nhớ đến những đóng góp và hy sinh của các quân nhân rất đáng đưc vinh danh này.”

Trong cuc chiến Vit Nam, quân đội Hoa K  VNCH đã cùng chiến đu bên nhau để đánh bại các lc lưng Cng Sản. Trong c gắng clực lưng đồng minh này, khoảng 58,000 chiến sĩ Hoa K  250,000 chiếnsĩ VNCH đã hy sinh

Hơn 300,000 quân nhân Hoa K  hơn 1 triệu quân nhân VNCH cũng b thương trong lúc chiến đấu đ bảo vệ nn T do Dân ch cho miềNam Vit Nam.

Sau khi SàiGòn b rơi vào tay Cng Sản, hàng ngàn cu chiến sĩ VNCH đã đuợc đnh cư trên đất nưc Hoa K t do yRiêng tại Tiểu Bang California có khoảng 100,000 cựu chiến sĩ VNCH.

Ngày nay, nhng cu quân nhân này là thành viên hoạt động tích cực của các tổ chức cựu chiến sĩ khắp Tiểu Bang California.

“Ngoài nhng cng hiến trên chiến trưng, Cựu Quân Nhân VNCH đã sát cánh cùng với các cựu chiến sĩ đồng minh Hoa K để bảo v  ng h các mđích ca cu chiến binh trong Tiểu Bang California,” Thưng Ngh Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. 

Với nghị luật này, chúng ta không ch vinh danh s hy sinh  dn thân ca nhng quân nhân dũng cảm,  đây còn  mt cơ hội để thế h mai sau hiểu đưc ảnh ng tốt đp của việc phục vụ quân sự  cuộc chiến Việt Nam.”

Với ngh lut này, Thưng Ngh  Janet Nguyn cũng mun bày t sự kính trng  tri ơn đối vcác chiến sĩ đã hy sinh, cũng như các nạn nhân trong cuộc chiến Việt Nam. 
Sau khi đưThưng Vin thông qua, Ngh QuyếSCR 61 s đưc chuyn sang H Viện để biu quyết.
                                                                  # # #
No comments:

The Circle of Life of Navy Captain Huan Nguyen

. ... Its the circle of life All it moves us all Through despair and hope Through faith and love Till we find our place On pa...